roKZ

Kontrola Zarządcza

Wsparcie w realizacji ustawowego obowiązku

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) wprowadziła do porządku prawnego pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, określając ją jako działania podejmowane dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej jest monitorowanie i ocena jej funkcjonowania. Ocena taka może być dokonana m.in. w drodze samooceny kontroli zarządczej zalecanej w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84) i doprecyzowanej w Komunikacie Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. nr 2, poz. 11);

Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej „samooceną”, to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo jednostki. Jest to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej. Samoocena może mieć szczególne znaczenie w przypadku tych jednostek, które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli zarządczej, np. audytem wewnętrznym, lub w których zasoby audytorskie można uznać za niewystarczające. Dzięki samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych.
Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej,
będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

Plan działalności

Kluczowe funkcjonalności:

 • Możliwość edycji planu i dostosowania go do indywidualnych potrzeb JSFP
 • Podpowiedzi dla użytkowników w postaci propozycji celów, zadań, podzadań oraz mierników
 • Możliwość tworzenia planu działalności na różnych poziomach (dla całości JSFP oraz poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych)
 • Możliwość określania ról w procesie planowania oraz późniejszego raportowania (osoby odpowiedzialne za realizację zadania w planie)
 • Poprawa komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami;

Analiza ryzyka

Kluczowe funkcjonalności:

 • Aplikacja pozwala na identyfikację i analizę ryzyka na każdym poziomie struktury JSFP, oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań jednostki.
 • Przyporządkowanie ryzyka do kategorii wraz z podpowiedziami do uprzednio zdefiniowanych kategorii
 • Przypisywanie właściciela ryzyka
 • Określanie działań (reakcji na ryzyko)
 • Możliwość filtrowania ryzyka pod kątem analizy kontekstowej

Samoocena

Kluczowe funkcjonalności:

 • Dostosowanie kwestionariusza do indywidualnych potrzeb organizacji;
 • Możliwość udzielenia odpowiedzi przy wykorzystaniu skali liniowej i w formie opisowej (wstawienie komentarzy);
 • Monitorowanie postępów realizacji samooceny w organizacji na poszczególnych poziomach;
 • Wskazanie obszarów wymagających poprawy i gotowe rekomendacje;
 • Poprawa komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami;
 • Tworzenie szczegółowych raportów i zestawień.